Publikationer

Forskningsgruppen for Bygningers Bæredygtighed ved BUILD (tidligere SBi) på Aalborg Universitet udgiver ofte publikationer om LCAbyg og om LCA på bygninger generelt. Publikationer er udarbejdet med henblik på at udbrede forståelsen for LCA’er og hvordan disse modelleres for at vurdere miljøprofiler for danske byggerier.

Publikationerne er frit tilgængelige og downloades længere nede på denne side.

CO2-krav og særlige bygningsforudsætninger

Abstrakt

​Rapporten undersøger, hvilke særlige bygningsforudsætninger der kan medføre en overskridelse af CO2-grænseværdien, og i hvilke tilfælde overskridelsen kan tillades. Derudover udarbejdes en beregningsmodel, som kan fastsætte en værdi for den tilladte overskridelse.

Udgivelsesdato
2022-08-30

Forfattere
Lea Hasselsteen Nielsen
Buket Tozan,
Harpa Birgisdóttir
Kim Wittchen

Tilgængelighed og betydning af EPD'er

Abstrakt

Tilgængelighed og betydning af EPD'er
En analyse der bygger på tilgængeligheden af specifikke miljødata repræsentativt for det danske marked og indflydelsen af disse på LCA-resultater

I takt med, at fokus på mere præcise LCA-resultater øges, mærkes et behov for at undersøge, hvor mange EPD’er der er tilgængelige og repræsentative for danske byggerier. Desuden er der brug for at undersøge, hvordan LCA-resultater ændrer sig ved at erstatte generiske data fra Ökobaudat 2020 med EPD’er, og hvilke faktorer der spiller ind.
Viden om, og brugen af EPD’er har været med til at udvikle et mere præcist datagrundlag for livscyklusvurderinger på danske bygninger, og i øvrigt været med til at bidrage til udvikling af CO2-grænseværdier, således at Danmark kan nå målsætningen om 70%-reduktion.

Udgivelsesdato
2021-11

Forfattere
Emilie Brisson Jørgensen
Buket Tozan
Christian Grau Sørensen
Harpa Birgisdottir

Klimapåvirkning fra 60 bygninger (opdateret)

Abstrakt

Klimapåvirkning fra 60 bygninger:
Opdaterede værdier baseret på nyere data og danske
branche EPD’er

Opdaterede værdier baseret på nyere data og danske branche EPD’er opdateres referenceværdier, der blev udformet i forbindelse med rapporten Klimapåvirkning fra 60 bygninger (SBi 2020:04). Fokusset på at dokumentere og måle klimapåvirkninger fra bygninger stiger, og flere livscyklusvurderinger på bygninger udføres i den danske byggebranche. Denne udvikling nødvendiggør opdateringer af data benyttet til udregning af klimapåvirkninger. I forbindelse med udgivelsen af LCAbyg 5, de nye miljødata i Ökobaudat 2020 og danske branche-EPD’er, opdaterer denne rapport de etablerede referenceværdier idet referenceværdierne beregnes i LCAbyg 5 ved brug af nye miljødata.

Udgivelsesdato
2021-04

Forfattere
Buket Tozan
Emilie Brisson Jørgensen
Harpa Birgisdottir

Eksempelbibliotek til LCAbyg

Abstrakt

Eksempelbibliotek til LCAbyg:

Denne publikation dokumenterer biblioteket over bygningskonstruktioner, som er integreret i LCAbyg 5.2.
LCAbyg er et dansk værktøj til livscyklusvurderinger (LCA) og beregning af klimapåvirkning af bygninger. Programmet kan hentes gratis på LCAbyg.dk, hvor der også findes mere viden om værktøjet og LCA, vejledninger og nyheder. For at lære mere om, hvordan man bruger LCAbyg, henvises til programmets brugermanual.
Publikationen fremlægger alle generiske konstruktioner i LCAbyg-biblioteket til anvendelse i nybyggeri, eksisterende bygninger og renoveringer. Titel og beskrivelse af konstruktionerne svarer til den måde, de er vist i beregningsprogrammet, så man nemt kan anvende publikationen til arbejdet med LCAbyg. Der angives desuden klimapåvirkningen for konstruktioner til nybyggeri og renoveringer. Som bruger af LCAbyg får man et hurtigt overblik over bibliotekets indhold, som kan hjælpe med at finde de ønskede konstruktioner til modellering af projekter. Desuden hjælper det med at træffe en beslutning om, hvilke generiske løsninger der er hensigsmæssige i det konkrete projekt og hvilke løsninger man ønsker at tilpasse eller udvikle selv. Endelig kan publikationen anvendes til undervisning og efteruddannelse i bygningers klimapåvirkning. Publikationen redegør også for caseindgangen, som er LCAbygs funktion til at generere en bygningsmodel for en hel bygning på basis af nogle få parametre. Caseindgangen er en tidsbesparende måde at starte et LCA-projekt på. I øjeblikket kan LCAbyg generere bygningsmodeller for ældre murede etageejendomme, som kan anvendes til at udføre LCA ved renovering af denne bygningstype.

Udgivelsesdato
2022-01

Forfattere
Kai Kanafani
Regitze Kjær Zimmermann
Liv Kristensen Stranddorf
Agnes Garnow
Harpa Birgisdottir

Klimapåvirkning fra 20 træbyggerier

Abstrakt

Bæredygtighed og fokus på at reducere det globale klimaaftryk er et centralt emne i dagenssamfund. Der er i stigende grad fokus på at reducere klimapåvirkningen fra materialer anvendt i byggeriet som et supplement til at nedbringe driftsenergien fra bygningerne. I den sammenhæng fokuseres der i høj grad på træ og andre biobaserede byggematerialers potentiale for at reducere klimapåvirkninger fra bygninger. Det skyldes træets evne til at lagre kulstof under vækst indtil nedbrydning ved endt levetid.

Udgivelsesdato
2021-11

Forfattere
Alexandra Wittchen
Camilla Marlene Ernst Andersen
Harpa Birgisdottir
Freja Nygaard Rasmussen
Liv Kristensen Stranddorf

Erfaringer fra 20 træbyggerier

Abstrakt

Eksisterende træbyggerier 2021

Bæredygtighed og fokus på at reducere det globale klimaaftryk er et centralt emne i dagens samfund. Der er i stigende grad fokus på at reducere klimapåvirkningen fra materialer anvendt i byggeriet som et supplement til at nedbringe driftsenergien fra bygningerne. I den sammenhæng fokuseres der i høj grad på træ og andre biobaserede byggematerialers potentiale for at reducere klimapåvirkninger fra bygninger. Dette skyldes træets evne til at lagre kulstof under vækst indtil nedbrydning ved endt levetid. Rapporten Klimapåvirkning fra træbygninger – LCA på 20 eksisterende træbyggerier bekræfter, at det kan være en fordel for klimaet at bygge i træ, men at der skal tages højde for bygningens helhed.

Udgivelsesdato
2021-17-10

Forfattere
Alexandra Wittchen
Torben Valdbjørn Rasmussen

Klimaeffektiv renovering

Abstrakt

Klimaeffektiv renovering:
Balancen mellem energibesparelse og materialepåvirkninger i bygningsrenovering

Over de seneste år er LCA-metoden blevet etableret som en hjørnesten til vurdering af bygningers bæredygtighed. Byggebranchen har nu mulighed for at beregne bygningers klimapåvirkninger over hele deres livscyklus, som er en forudsætning for at bestemme og nedbringe bygningers samlede klimaaftryk.
Den eksisterende bygningsmasse rummer imidlertid det største potentiale til at reducere byggeriets klimaaftryk. LCA kan anvendes for at sikre, at energirenoveringer rent faktisk reducerer udledningen af drivhusgasser på den bedst mulige måde. Denne rapport skal derfor lægge fokus på renoveringers klimaeffektivitet ved at belyse balancen mellem energibesparelser og klimapåvirkninger knyttet til de materialer, der anvendes til at effektuere disse besparelser. Nettopåvirkninger beregnes for renoveringstiltagene; efterisolering, vinduesudskiftning og opsætning af solceller.
Byggebranchens parter inden for bygningsisolering, vinduer og solcelleanlæg har bidraget til projektet med nyttige input og diskussioner i form af løbende dialog og en række branchemøder.

Udgivelsesdato
2021-13-10

Forfattere
Kai Kanafani
Alberte Mai Lund
Amdi Schjødt Worm
Johannes Due Jensen
Harpa Birgisdóttir
Jørgen Rose

Klimapåvirkning fra 60 bygninger

Abstrakt

Klimapåvirkning fra 60 bygninger:
Muligheder for udformning af referenceværdier til LCA for bygninger

I rapporten Klimapåvirkning fra 60 bygninger – muligheder for udformning af referenceværdier til LCA for bygninger vurderes det hidtil største antal bygningscases indsamlet i Danmark i forhold til klimapåvirkning. Som et led i målsætningen om at reducere den globale drivhusgasudledning har der i byggeriet i de senere år været stort fokus på at reducere klimaaftrykket fra bygninger. Her indgår livscyklusvurdering (LCA) som et centralt værktøj til at dokumentere bygningers klimaaftryk som følge af fremstilling og bortskaffelse af byggematerialer samt energiforbrug i driftsfasen. I denne rapport er der indsamlet og udarbejdet LCA’er for 60 danske bygningscases inden for bygningstyperne enfamiliehuse, rækkehuse, etageboliger, kontorer samt andet byggeri. På baggrund af disse 60 bygningscases etableres viden omkring bygningers klimapåvirkning. Derudover udvikles referenceværdier for bygningers klimaaftryk, der kan bruges som pejlemærker for fremtidige byggerier. Rapporten viser et klart potentiale for at flytte byggeriet mod et lavere klimaaftryk og imødekomme en bæredygtig udvikling i samfundet.

Udgivelsesdato
2020-03-15

Forfattere
Regitze Kjær Zimmermann
Camilla Ernst Andersen
Kai Kanafani
Harpa Birgisdóttir

LCA i tidlig bygningsdesign

Abstrakt

LCA i tidlig bygningsdesign

Der har i mange år været stor fokus på bygningers driftsenergiforbrug, ikke mindst gennem stramninger af bygningsreglementet. Efter de seneste års reduktion af energiforbruget er interessen i bygningers indlejrede miljøeffekter steget. Formålet med denne publikation er at give bygherre og rådgiver viden om og redskaber til at reducere miljøpåvirkninger relateret til byggematerialers miljøaftryk over hele bygningens livscyklus. Ønsket er at gøre livscyklusvurderinger tilgængeligt for en endnu bredere kreds af professionelle og bygherrer, så miljøbelastningen forårsaget af byggeri kan reduceres. Udgivelsen er udarbejdet i forbindelse med PSO-projekt 349-051 ’Lavenergibygninger og indlejret energi i et bæredygtighedsperspektiv: ny viden & værktøjer for rådgivere og bygherrer’. Projektet blev gennemført af Statens Byggeforskningsinstitut sammen med projektpartnerne Bygherreforeningen, Arkitektforeningen, Konstruk-tørforeningen og IDA Byg. Partnernes medlemmer har bidraget til videreudvikling af værktøjet LCAbyg og til udvikling af denne publikation med deres deltagelse i en række workshops og kurser.

Udgivelsesdato
2019

Forfattere
Kai Kanafani
Regitze Kjær Zimmermann
Harpa Birgisdottir
Freja Nygaard Rasm

Bygningers indlejrede energi og miljøpåvirkninger

Abstrakt

Bygningers indlejrede energi og miljøpåvirkninger
Vurderet for hele bygningens livcyklus

​Denne rapport giver en vurdering af miljøpåvirkninger og ressourceforbrug som følge af byggematerialers fremstilling, transport, bortskaffelse og genanvendelse. Livscyklusanalysen af byggematerialer sammenlignes med miljøpåvirkninger og ressourceforbrug som følge af energiforbruget til bygningers drift, dvs. rumopvarmning m.v. Denne sammenligning er interessant, fordi den gældende offentlige regulering af bygningers energiforbrug alene omfatter driftsenergien, mens det energiforbrug og de miljøpåvirkninger, som er indlejret i byggematerialerne, ikke er reguleret i Bygningsreglementet eller andre offentlige forskrifter. Rapportens beregninger viser, at for nye bygninger er byggematerialernes indlejrede energiforbrug og miljøpåvirkninger signifikant større end belastningen fra bygningernes driftsenergiforbrug. Der kan således være et betydeligt potentiale i en eventuel offentlig regulering til fremme af byggematerialers bæredygtighed.

Udgivelsesdato
2017-06-06

Forfattere
Harpa Birgisdóttir
Sussie Stenholt Madsen

Branchevejledning i LCA ved renovering

Abstrakt

Denne vejledning er udarbejdet med støtte fra InnoBYG-spireprojektordningen via Styrelsen for Forskning og Innovation samt støtte fra Grundejernes Investeringsfond.

Vejledningen er særligt målrettet bygherrere / bygherrerådgivere, der udbyder renoveringsprojekter samt rådgivere, der efterfølgende udfører LCA på de udbudte projekter.

Vejledningen sigter mod at skabe fælles retningslinjer for LCA (livscyklus vurdering) på bygningsrenoveringer med fokus på at sikre tilstrækkeligt uddybede kravspecifikationer inden for området således, at konsistensen i de udførte LCA-beregningerne styrkes. Derved kan LCAer i højere grad anvendes som beslutningsparameter inden for vurdering af renoveringers miljømæssige forhold.

Vejledningen er blevet til i samarbejde mellem Teknologisk Institut (projektleder og projektansøger) og Statens Byggeforskningsinstitut.

Udgivelsesdato
2017-01-01

Forfattere
Amdi Schødt Worm
Henrik Poulin
Flemming Carøe Østergaard
Harpa Birgisdottir
Freja Nygaard Rasmussen
Sussie Stenholt Madsen

Livscyklusvurdering af større bygningsrenoveringer

Abstrakt

Livscyklusvurdering af større bygningsrenoveringer: Miljømæssige konsekvenser belyst via casestudier

Byggearbejdet på den eksisterende boligmasse udgør en stor andel af branchens samlede økonomiske aktivitet og er dermed et vigtigt indsatsområde for en miljømæssigt bæredygtig udvikling af byggebranchen. I denne rapport afklares væsentlige begreber og metoder i forbindelse med livscyklusvurdering (Life Cycle Assessment, LCA) af større renoveringsarbejder. Med udgangspunkt i en række cases karakteriseres de involverede materialestrømme, og de miljømæssige påvirkninger ved renoveringsindgrebet bestemmes ved hjælp af LCA og sammenlignes med miljømæssige påvirkninger ved nybyggeri. Rapporten viser, at renoveringer meget vel kan være miljømæssigt fordelagtige sammenlignet med gennemsnitligt nybyggeri.

Udgivelsesdato
2015-12-18

Forfattere
Freja Nygaard Rasmussen
Harpa Birgisdottir

Bygningens livscyklus

Abstrakt

Bygningens Livscyklus: Identifikation af væsentlige bygningsdele, materialegrupper og faser i en miljømæssig vurdering

Livscyklusvurderinger bruges i stigende grad som et værktøj til at klarlægge et byggeris miljømæssige bæredygtighed over bygningens samlede levetid.
I denne rapport bruges metoden til at analysere både en række varianter af de almindeligste bygningsdele samt eksempler på typiske danske parcelhus- og kontorbyggerier med forskellige energiprofiler. Hermed får byggeriets parter et opdateret vidensgrundlag til at vurdere forskellige byggevarer og bygningsdeles væsentlighed for et byggeris samlede miljøpåvirkning og ressourceforbrug.

Udgivelsesdato
2015-04-13

Forfattere
Freja Nygaard Rasmussen
Harpa Birgisdottir

Introduktion til LCA på bygninger

Abstrakt

Livscyklusvurdering (LCA) er en metode som i stigende grad bliver brugt til at vurdere potentielle miljøpåvirkninger og ressourceforbrug for produkter og ydelser. Det gælder også for byggeri, hvor LCA er en væsentlig del af vurderingen af bygningers miljømæssige bæredygtighed. Livscyklustankegangen flytter fokus fra forholdene omkring det færdige byggeri til at indebære hele bygningens livscyklus.

Udgivelsesdato
2015-04-04

Forfattere
Harpa Birgisdottir
Freja Nygaard Rasmussen

Levetider af bygningsdele ved vurdering af bæredygtighed og totaløkonomi

Abstrakt

Formålet med rapporten er at vurdere den gennemsnitlige levetid for bygningsdele, som er relevant ved vurdering af bygningers bæredygtighed.

Der foreligger ikke nogen national eller international standard med værdier for levetider af bygningsdele, og der foreligger meget få dokumenterede informationer om bygningsdeles levetider fra praksis. Formålet med denne rapport er derfor at vurdere den gennemsnitlige levetid for bygningsdele, som er relevant ved vurdering af bygningers bæredygtighed. Vurderingen er uvildig og gennemført på et overordnet fagligt grundlag. De skønnede levetider kan anvendes ved beregning af vedligehold og totaløkonomi i mærkning af bygningers bæredygtighed.

Der er videreudviklet på metode og vurderinger af levetider for bygningsdele omfattet af ejerskifteforsikring og huseftersynsordningen (SBi 2012:05).

Udgivelsesdato
2013-01-01

Forfattere
Niels-Jørgen Aagaard
Erik Brandt
Søren Aggerholm
Kim Haugbølle

Tilmeld dig nyhedsbrevet